"Learn by doing"


Curriculum:

Rokkyu - 6th kyu

Empty hand requirements after 30 class days

Zenpo Ukemi

Ushiro Ukemi

Shomenuchi Ikkyo

Shomenuchi Irriminage

Shomenuchi Kotegaeshi

Yokomenuchi Shihonage

Yokomenuchi Iriminage

Munetsuki Kotegaeshi

Kokyu Tanden Ho

 

 

 

Rokkyu - 6th kyu

Weapons requirements

Kumi Jo No. 1

Kumi Tachi No. 1

Kumi Tachi No. 2

 


Gokyu - 5th kyu

Empty hand requirements after 60 class days

All previous techniques - flowing

Shomenuchi Nikkyo

Shomenuchi Kaitenage

Yokomenuchi Ikkyo 

Yokomenuchi Nikkyo

Kuchitsuki Iriminage

Kuchitsuki Ikkyo

Katadori Ikkyo

Katadori Nikkyo

Ryotedori Tenchinage

Ryotedori Shihonage

Ryotedori Kokyunage (2)

Suwariwaza Shomenuchi Ikkyo

Suwariwaza Shomenuchi Irriminage

 

Gokyu - 5th kyu

Weapons requirements

Kumijo No.2

Kumitachi No.3

Kumitachi No.4


Yonkyu - 4th kyu

Empty hand requirements after 72 class days

All previous techniques - flowing

Shomenuchi Sankyo

Shomenuchi Hijinage

Yokomenuchi Irriminage (3)

Yokomenuchi Sankyo

Kuchitsuki Nikkyo

Kuchitsuki Sankyo

Munetsuki Hijinage

Katatedori Ikkyo

Katatedori Nikkyo

Katatedori sankyo

Katadori Sankyo

Katatdori Kotegaeshi

Ryotedori Ikkyo

Ryotedori Nikkyo

Ushiro Ryotedori Ikkyo

Ushiro Ryotedori Kokyunage

Suwariwaza Katatedori ikkyo

Suwariwaza Katatedori Nikkyo

 

Yonkyu - 4th kyu

Weapons requirements

Kumijo No.3

Kumitacho No.5

Kumitachi No.6


Sankyu - 3rd kyu

Empty hand requirements after 72 class days

All previous techniques - with speed and power

Shomenuchi Yonkyo

Shomenuchi Kokunage (2)

Yokomenuchi Gokyo

Yokomenuchi Kaitenage

Kuchitsuki Ikkyo

Kuchitsuki Irriminage

Kosadori Hijinage

Kosadori Nikyo

Munetsuki Kaitenage

MunetsukiKokyunage

Morotedori Ikkyo

Morotedori Irriminage

Katatedori Koshinage

Katatedori Yonkyo

Katadori Iriminage

Katadori Kokyunage

Ryotedori Kotegaeshi

Ryotedori Hijijime

Ushiro Ryokatadori Ikkyo

Ushiro Ryokatadori Kotegaeshi

Ushiro Ryokatadori Kokyunage

Suwariwaza Shomenuchi Sankyo

Suwariwaza Shomenuchi Yonkyo

 

Sankyu - 3rd kyu

Weapons requirements

Kumijo No.4

Kumitachi No.7

Kumitachi No.8


Nikkyu - 2nd kyu

Empty hand requirements after 72 class days

All previous techniques - with speed and power

Shomenuchi Gokyo

Shomenuchi Shihonage

Shomenuchi Koshinage

Kuchitsuki Sankyo 

Kuchitsuki Yonkyo

Kuchitsuki Koshinage

Kosadori Koshinage

Kosadori Sankyo

Kosadori Yonkyo

Morotedori Ikkyo

Morotedori Koshinage

Katatedori Kokyunage

Katatedori Sotomuwari kaitenage

Katadori Soto Iriminage

Ushiro Tekubishime Ikkyo

Ushiro Tekubishime Kotegaeshi

Ushiro Tekubishime Iriminage

Suwariwaza Yokomenuchi Ikkyo

Suwariwaza Yokomenuchi Yonkyo

Suwariwaza Yokomenuchi Iriminage

 

Nikkyu - 2nd kyu

Weapons requirements

Kumijo No.5

Kumitachi No.9

Kumitachi No.10

 


Ikkyu - 1st kyu

Empty hand requirements after 90 class days

All previous techniques - with speed, power, and with confidence

All previous attacks

Koshinage

Kokyunage

Hanmi Handachi

Suwariwaza

Tanto Dori

Tachi Dori

 Jo Dori

 

 

 

 

Ikkyu - 1st kyu

Weapons requirements

Kumi jo No 6

Kumitachi No 11

Kumitachi No 12


Shodan - 1st black belt

Keeping Ken while in Saya

Ken relationship with Ikkyo

Ken relationship Nikkyo

Ken Relationship with Sankyo

Ken relationship with Irriminage

Randori against two unarmed uke

Randori against two uke with ken

Randori against two uke with jo

Randori two uke with tanto

Hanmi Handachi techniques

Suwari waza techniques

Kumitachi 11 - 15


Nidan - 2nd black belt

Randori against 3 unarmed uke

Randori against 3 uke with mixed weapons

Hanmi Handachi against one uke with bokken

Hanmi Handachi against one uke with jo

Randori against 3 uke hanmi handachi